buy medicines online
ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิก
มีวินัย ใฝ่คุณธรรม เลิศล้ำปัญญา พัฒนาสังคม ..." เจ้าพะวอองอาจ ธรรมชาติแสนสวย ร่ำรวยอัญมณี ชมของดีริมเมย "

หน้าหลักชุมพล
ประวัติและรายละเอียดของโรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรและรูปภาพของคณะครู
ข้อมูลนักเรียนแต่ละปีการศึกษา
แผนผังโรงเรียนและแผนที่แสดงที่ตั้งของโรงเรียน
ผังงานบริหารแต่ละฝ่าย
ผลงานดีเด่นของนักเรียน
ข่าวสารส่วนตัวของสมาชิกเว็บไซต์
ปฏิทินปฏิบัติและงานกิจกรรมของโรงเรียน
ภาพงานกิจกรรมของโรงเรียน
ระบบบริหารและจัดการงานโรงเรียน

ข้อความทั้งหมด   
 

บทคัดย่องานวิจัย


ขณะนี้มี 5 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

รวมลิงค์สำนักและกองงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล

 

 

 

· บทคัดย่อ
· ทิศทางการศึกษาไทย
· รายงานผลการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบ CIPPA MODEL
· รายงานการสร้างและพัฒนาหนังสือนิทานประกอบภาพ
· วีดีโอกิจกรรม โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี 56

 

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมงานการจัดมหกรรมจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 10

ประจำปีการศึกษา 2555  วันที่ 27-29  มิถุนายน 2555

ณ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว

 

ที่

 

ชื่อ – สกุล

 

ผลการแข่งขัน / รางวัล

ผู้รับผิดชอบ

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

     

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

 

 

การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

เด็กหญิงกนกพร   รุ่งเรือง                   

 

การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

เด็กหญิงทัศนีย์   บุญวัตร          

         

การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงปานตะวัน   แชกรี        

 

การประกวดวาดภาพระบายสี 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

เด็กหญิงพิมพ์ชนก   จันทร์มี       

เด็กหญิงปรียาภัทร   แก้วมูล                

 

การแข่งขันคัดลายมือ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

เด็กชายธีระพันธ์   ยะวะ                    

 

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

เด็กหญิงไพลิน   ตาชุ่ม             

เด็กหญิงพรธิตา   สิงนวน          

เด็กหญิงภัทรานุช   หาญพรม     

 

 

 

อันดับที่ 1 / เกียรติบัตร

 

 

 

อันดับที่ 1 / เกียรติบัตร

 

 

 

อันดับที่ 1 / เกียรติบัตร

 

 

 

อันดับที่ 1 / เกียรติบัตร

อันดับที่ 1 / เกียรติบัตร

 

 

 

อันดับที่ 1 / เกียรติบัตร

 

 

 

อันดับที่ 1 / เกียรติบัตร

อันดับที่ 1 / เกียรติบัตร

อันดับที่ 1 / เกียรติบัตร

 

 

น.ส. กาญจนา   คุ้มครอง

น.ส. พัชรียา   ค้ำชู

 

 

 

นางวิภารัตน์   เนตรแก้ว

 

 

 

นางอุไรวรรณ   ใหมสกุล

 

 

 

นายวัชระ   สุรเดช

 

 

 

 

นางสุภาภรณ์   วงศ์สุนทร

 

 

 

นางสาวสุรีรัตน์   เรือนสิทธิ์

นางดวงสุดา   โพธิ์ยอด

นางวาสนา   ปุญญพันธ์

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายบัญทัต   คูณเสนา         

เด็กหญิงญานิกา   เชาวดีสกุล     

เด็กหญิงกัญสุฎา   นนท์คำ        

 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

เด็กชายศุภกิตติ์   ปันนันท์         

เด็กชายจิรัฐ   สกุลทหาร          

เด็กหญิงศรีธรา   ทาแก้ว          

 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายธนวัฒน์   กัลยาปัทมพงศ์ 

เด็กชายนภดล   หล้าป๋า           

เด็กหญิงบุษกร   พีระพงษ์         

 

การประกวดโครงงานภาษาต่างประเทศ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

เด็กหญิงอัญชลี   ดนัยนารีกุล     

เด็กหญิงนฤมล   ปิ่นแก้ว          

เด็กหญิงพรธิภา   ภาคอำพร      

 

การประกวดโครงงานภาษาต่างประเทศ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายเดชาธร   ใจล้อม          

เด็กหญิงบงกชพร   ฉายชัยภูมิ     

เด็กหญิงสุมล   ตรีรัตนวารีสิน     

 

 

 

 

อันดับที่ 1 / เกียรติบัตร

อันดับที่ 1 / เกียรติบัตร

อันดับที่ 1 / เกียรติบัตร

 

 

 

อันดับที่ 1 / เกียรติบัตร

อันดับที่ 1 / เกียรติบัตร

อันดับที่ 1 / เกียรติบัตร

 

 

 

อันดับที่ 1 / เกียรติบัตร

อันดับที่ 1 / เกียรติบัตร

อันดับที่ 1 / เกียรติบัตร

 

 

 

อันดับที่ 1 / เกียรติบัตร

อันดับที่ 1 / เกียรติบัตร

อันดับที่ 1 / เกียรติบัตร

 

 

 

อันดับที่ 1 / เกียรติบัตร

อันดับที่ 1 / เกียรติบัตร

อันดับที่ 1 / เกียรติบัตร

 

 

 

 

นางสาวกนก   ทากัมมา

 

 

 

 

 

นางดวงมณี   เกษมพุทธิกิจ

นางอัมพร   ทิพย์มนตรี

 

 

 

 

นายสุรชาติ   โพธิ์ยอด

 

 

 

 

 

นางมัทนา   ตะนะพันธ์

นางสาวพนิตนาฏ   นาพงษ์

นางรริญกาญจน์   แย้มจันทร์ฉาย

 

 

 

นางสาวมัลลิกา   หน้านวล

 

12

 

 

 

 

 

13

 

การประกวดโครงงานสังคมศึกษาฯ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายกรณ์อมล   ภัสสร

เด็กหญิงรุธิรา   ปู่ลมดี

เด็กหญิงวชิรญาณ์   วรรณฤทธิ์

การประกวดโครงงานการงานอาชีพฯ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

เด็กหญิงรินลณี   ทุนละ                      

เด็กหญิงศศิลักษณ์   คำปวง       

เด็กหญิงอรพรรณ   อนุเวช

 

 

 

 

อันดับที่ 1 / เกียรติบัตร

อันดับที่ 1 / เกียรติบัตร

อันดับที่ 1 / เกียรติบัตร

 

 

 

อันดับที่ 1 / เกียรติบัตร

อันดับที่ 1 / เกียรติบัตร

อันดับที่ 1 / เกียรติบัตร

 

 

 

 

นางลติกา   ปาละสอน

นายพงษ์ศักดิ์ กุลวงษ์

 

 

 

 

นางสาวสีแพ   ตันมา

 

 

 

 

ผลการแข่งขันโครงการประกวด/แข่งข้นทักษะทางวิชาการ

“งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น” ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2555

วันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2555 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ที่

 

ชื่อ – สกุล

ผลการแข่งขัน / รางวัล

ผู้รับผิดชอบ

1

 

 

 

2

 

 

 

     

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 


5

 

การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

เด็กหญิงทัศนีย์   บุญวัตร          

         

การประกวดวาดภาพระบายสี 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

เด็กหญิงพิมพ์ชนก   จันทร์มี       

เด็กหญิงปรียาภัทร   แก้วมูล                

 

การประกวดโครงงานการงานอาชีพฯ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

เด็กหญิงรินลณี   ทุนละ                      

เด็กหญิงศศิลักษณ์   คำปวง       

เด็กหญิงอรพรรณ   อนุเวช

 

การประกวดโครงงานภาษาต่างประเทศ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

เด็กหญิงอัญชลี   ดนัยนารีกุล     

เด็กหญิงนฤมล   ปิ่นแก้ว          

เด็กหญิงพรธิภา   ภาคอำพร      

 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายธนวัฒน์   กัลยาปัทมพงศ์ 

เด็กชายนภดล   หล้าป๋า           

เด็กหญิงบุษกร   พีระพงษ์

ชนะเลิศ

เหรียญทองยอดเยี่ยม

 

 

รองชนะเลิศอันดับ 2

ระดับเหรียญทอง

 

 

 

 

รองชนะเลิศอันดับ 1

ระดับเหรียญทอง

 

 

 

 

รองชนะเลิศอันดับ 1

ระดับเหรียญทอง

 

 

 

ชนะเลิศ

เหรียญทองยอดเยี่ยม

นางวิภารัตน์   เนตรแก้ว

 

 

 

นายวัชระ   สุรเดช

 

 

 

 

 

นางสาวสีแพ   ตันมา

 

 

 

 

 

นางมัทนา   ตะนะพันธ์

นางสาวพนิตนาฏ   นาพงษ์

นางรริญกาญจน์  

แย้มจันทร์ฉาย

 

 

นายสุรชาติ  โพธิ์ยอด

 

 

 

 

ผลการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษนักเรียนระดับกลุ่มการแข่งขัน ปีการศึกษา 2555

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนในโรงเรียนสังกัดอื่นที่ไม่ใช่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 16 กรกฎาคม 2555

ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนสรรพวิทยาคม

ที่

 

ชื่อ – สกุล

 

ผลการแข่งขัน / รางวัล

ผู้รับผิดชอบ

1

นางสาวรุธิรา  ปู่ลมดี

รองชนะเลิศอันดับ 1

 

นางสาวรสริน  เต็มปลื้ม

นางอุไรวรรณ  ใหมสกุล

นางวิภารัตน์  เนตรแก้ว

 

 

ผลการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2555 (รอบคัดเลือก)

วันที่ 27 กันยายน 2555

ณ อาคารอเนกประสงค์   โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์

ที่

 

ชื่อ – สกุล

 

ผลการแข่งขัน / รางวัล

ผู้รับผิดชอบ

1

 


2

 

 


3

 


4

 


5

กลุ่มสาระวิชา ภาษาไทย

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นุชารัมย์

กลุ่มสาระวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เด็กหญิงอภิชญา  บุญเปลี่ยน


กลุ่มสาระวิชา ภาษาต่างประเทศ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เด็กหญิงชนานันท์ ลาวเมือง


กลุ่มสาระวิชา คณิตศาสตร์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เด็กหญิงเปรมฤทัย ใจชมภู


กลุ่มสาระวิชา ภาษาต่างประเทศ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เด็กหญิงปานตะวัน แชกรี

ชนะเลิศ / เกียรติบัตร

 


ชนะเลิศ / เกียรติบัตร

 

 

 


ชนะเลิศ / เกียรติบัตร

 

 


ชนะเลิศ / เกียรติบัตร

 


ชนะเลิศ / เกียรติบัตร

 

นางสุภาภรณ์ วงศ์สุนทร

 

 


นางลติกา ปาละสอน

 

 

 


นางมัทนา ตานะพันธ์

 

 


นางสาวกนก ทากัมมา

 


นางสาวรสริน เต็มปลื้ม

 

การแข่งขันทางวิชาการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา

ประจำปี 2556

วันที่ 24 พฤษภาคม  2556

ณ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดมณีไพรสณฑ์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ที่

 

ชื่อ – สกุล

 

ผลการแข่งขัน / รางวัล

ผู้รับผิดชอบ

1

 

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ

ระดับประถมศึกษา

เด็กหญิงอภิชญา บุญเปลี่ยน

เด็กหญิงนฤมล ปิ่นแก้ว

 

การประกวดวาดภาพ

ระดับประถมศึกษา

เด็กชายเอกณัฐ สุยะตุ่น

 

การประกวดวาดภาพ

ระดับมัธยมศึกษา

นางสาวชณิกานต์ ชัยศรี

 

ชนะเลิศ / เกียรติบัตร

ชนะเลิศ / เกียรติบัตร

 

 

 

รางวัลชมเชย/ เกียรติบัตร

 

 

รางวัลชมเชย/ เกียรติบัตร

 

 

นางลติกา ปาละสอน

นางสาวภัทราภรณ์  วัฒนฤกษ์ปรีชา

นายพงษ์ศักดิ์ กุลวงษ์

 

 

นายวัชระ สุรเดช

 

 


นายวัชระ สุรเดช

 

 

ผลการแข่งขันในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2555

วันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2555

ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

ที่

 

ชื่อ – สกุล

 

ผลการแข่งขัน / รางวัล

ผู้รับผิดชอบ

 

1

 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงบุษกร  พีระพงษ์

เด็กชายธนวัฒน์  กัลยาปัทมพงศ์

เด็กชายนภดล  หล้าป๋า

 

 

 

รางวัลชนะเลิศ

เงินรางวัล 5,000 บาท

พร้อมทุนการศึกษา

 

 

 

 

นายสุรชาติ  โพธิ์ยอด

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประกวดคำขวัญรณรงค์  เรื่อง โทษพิษภัยของบุหรี่และยาเสพติด ปี 2555

วันที่ 31 กรกฎาคม 2555

โรงพยาบาลแม่สอด  จังหวัดตาก

 

ที่

 

ชื่อ – สกุล

ผลการแข่งขัน / รางวัล

ผู้รับผิดชอบ

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงวชิรญาณ์  วรรณฤทธิ์

 

 

เด็กชายสุรนาท  วงษ์ปิง

 

 

เด็กชายพีรพล  จอมแปลง

 

 

เด็กหญิงรวิภา  ต๊ะสุ

 

 

ชนะเลิศ

เงินรางวัล 1,000 บาท

พร้อมเกียรติบัตร

รองชนะเลิศอันดับ 2

เงินรางวัล 1,000 บาท

พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย

เงินรางวัล 500 บาท

พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย

เงินรางวัล 500 บาท

พร้อมเกียรติบัตร

 

นางจันทร์มารศรี  เทพอาวุธ

 

 

นางจันทร์มารศรี  เทพอาวุธ

 

 

นางจันทร์มารศรี  เทพอาวุธ

 

 

นางจันทร์มารศรี  เทพอาวุธ

 

ผลการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ประจำปี 2555

วันที่ 14 สิงหาคม 2555

ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม   จังหวัดตาก

ที่

 

ชื่อ – สกุล

 

ผลการแข่งขัน / รางวัล

ผู้รับผิดชอบ

1

 

 

 

 

 

2

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงบุษกร  พีระพงษ์

เด็กชายธนวัฒน์  กัลยาปัทมพงศ์

เด็กชายนภดล  หล้าป๋า

 

การประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวธิดารัตน์  คำแก้ว

 

เด็กชายวีรพล  หลำคำ

 

ชนะเลิศ

เงินรางวัล 500 บาท

พร้อมทุนการศึกษา

 

 

ชนะเลิศ

เงินรางวัล 500 บาท

พร้อมเกียรติบัตร

รองชนะเลิศอันดับ 1

เงินรางวัล 200 บาท

พร้อมเกียรติบัตร

 

นายสุรชาติ  โพธิ์ยอด

 

 

 

 

 

นายวัชระ  สุรเดช

 

 

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ

ระดับนานาชาติ  ประจำปี พ.ศ. 2555 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

วันที่ 20 มกราคม 2556

ที่

 

ชื่อ – สกุล

 

ผลการแข่งขัน / รางวัล

ผู้รับผิดชอบ

 

1

 

 

 

 

2

 

วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวกัญสุฎา  นนท์คำ

นางสาวบุษกร  พีระพงษ์

 

 

วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

เด็กหญิงอัณศยา  แสนใจน้อย

 

 

ระดับเหรียญทอง/เกียรติบัตร

ระดับเหรียญเงิน/เกียรติบัตร

 

 

 

ระดับเหรียญทองแดง

เกียรติบัตร

 

 

 

นางกนก  ทากัมมา

 

 

 

 

นางดวงสุดา  โพธิ์ยอด

 

 

 

การสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น  ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 17 และ 18

ประจำปีการศึกษา 2555  วันที่ 21 – 22  มกราคม 2556

ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก  อำเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย

 

ที่

 

ชื่อ – สกุล

 

ผลการแข่งขัน / รางวัล

ผู้รับผิดชอบ

1

 

 

 

 

2

 

 

 

3

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เด็กหญิงเบญจวรรณ  สมพร

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เด็กหญิงณัฐพร  พยาราช

 

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เด็กหญิงวรรณวิสา  แสงฟอง

 

 

เหรียญทอง/เกียรติบัตร

 

 

 

 

เหรียญทองแดง/เกียรติบัตร

 

 

 

เหรียญทองแดง/เกียรติบัตร

 

 

นางอัมพร   ทิพย์มนตรี

 

 

 

 

นางสาวกาญจนา  คุ้มครอง

 

 

 

นายบุญฤทธิ์  ต๊ะสุ

 

 

 

 

ผลการแข่งขันงานมหกรรมจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 9

ประจำปีการศึกษา 2554  วันที่ 5-7 สิงหาคม 2554

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอิมแพ็ค  เมืองทองธานี

 

ที่

 

ชื่อ – สกุล

 

ผลการแข่งขัน / รางวัล

ผู้รับผิดชอบ

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

     

 

 

3

 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ช่วงชั้นที่ 3

เด็กชายณัฐวัติ  แก้วโชน

เด็กหญิงมานิษา  ศรีเอี่ยม

เด็กหญิงอรวรรณ  ลือใจ

 

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์

ช่วงชั้นที่ 3

เด็กชายจักรกฤษณ์  จันทาพร

เด็กชายปฏิภาณ  ไชยกันทานุสรณ์

เด็กหญิงเนตรนภา  ยะเขียว

 

การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

ช่วงชั้นที่ 2

เด็กหญิงพรรณปพร  วงษ์มาต

 

 

 

ชนะเลิศ

เงินรางวัล 5,000 บาท

 พร้อมเกียรติบัตร

 

 

 

รองชนะเลิศอันดับ 2

เงินรางวัล 1,500 บาท

 พร้อมเกียรติบัตร

 

รองชนะเลิศอันดับ 2

เงินรางวัล 1,000 บาท

 พร้อมเกียรติบัตร

 

 

 

 

 

นายสุรชาติ  โพธิ์ยอด

 

 

 

 

 

นางสาวกนก  ทากัมมา

 

 

 

นางวิภารัตน์  เนตรแก้ว

 

 

 

ผลการคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันคนเก่งท้องถิ่นในโรงเรียนท้องถิ่น

ประจำปีการศึกษา 2554  วันที่ 29  กันยายน  2554

ณ โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี

 

ที่

 

ชื่อ – สกุล

 

ผลการแข่งขัน / รางวัล

ผู้รับผิดชอบ

 

1

 

 

 

2

 

 

     

3

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เด็กหญิงญาณิศา  ธัญการกรกุล

 

กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เด็กหญิงอชิรญา  วุตติดำรงธรรม

 

กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เด็กชายศุภกิต  ปันนันท์

 

กลุ่มสาระวิชา สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เด็กชายสัมพันธ์  อินเอี่ยม

 

กลุ่มสาระวิชา สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เด็กหญิงรุธิรา   ปู่ลมดี

 

 

ชนะเลิศ/

เกียรติบัตร

 

 

ชนะเลิศ/

เกียรติบัตร

 

 

ชนะเลิศ/

เกียรติบัตร

 

 

 

ชนะเลิศ/

เกียรติบัตร

 

 

 

ชนะเลิศ/

เกียรติบัตร

 

 

 

 

นางสุภาภรณ์  วงศ์สุนทร

 

 

น.ส.กนก  ทากัมมา

 

 

 

นางดวงมณี  เชษฐตระกูล

 

 

 

 

 

นางลติกา  ปาละสอน

 

 

 

นางลติกา   ปาละสอน

 

 

ผลการคัดเลือกคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 7

ประจำปีการศึกษา 2554  วันที่ 30  กันยายน  2554

ณ โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส

 

ที่

 

ชื่อ – สกุล

 

ผลการแข่งขัน / รางวัล

ผู้รับผิดชอบ

 

1

 

 

 

2

 

 

     

 

กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เด็กหญิงกัญญณัฐ   นุชารัมย์

 

กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เด็กชายกรณ์อมล   ภัสสร

 

 

 

ชนะเลิศ/

เกียรติบัตร

 

 

 

ชนะเลิศ/

เกียรติบัตร

 

 

 

 

 

 

น.ส.กาญจนา   คุ้มครอง

 

 

 

น.ส.ภัทราภรณ์  วัฒนฤกษ์ปรีชา

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประกวดคำขวัญรณรงค์ เรื่อง โทษพิษภัยของบุหรี่

วันที่ 4 – 25 กรกฎาคม  2554

ณ โรงพยาบาลแม่สอด

 

ที่

 

ชื่อ – สกุล

 

ผลการแข่งขัน / รางวัล

ผู้รับผิดชอบ

1

 

 

เด็กชายกิตติพงษ์   กัณฑวงศ์

 

 

รองชนะเลิศอันดับ 2 /

เงินรางวัล 1,000 บาท

พร้อมเกียรติบัตร

น.ส.กาญจนา   คุ้มครอง

 

2

 

 

     

เด็กหญิงญานิกา   พรเชาวดีสกุล

 

 

 

รางวัลชมเชย /

เงินรางวัล 500 บาท

พร้อมเกียรติบัตร

นางจันทร์มารศรี  เทพอาวุธ

นางฐิติพร   พรมวิชัย

 

 

3

เด็กหญิงอภิชญา   แสนอินตา

รางวัลชมเชย /

เงินรางวัล 500 บาท

พร้อมเกียรติบัตร

นางจันทร์มารศรี  เทพอาวุธ

นางฐิติพร   พรมวิชัย

 

 

 

ผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยุวชน 7 คน

ประเภท รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี “ดอนแก้วคัพ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554

ณ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว

 

ที่

 

ชื่อ – สกุล

 

ผลการแข่งขัน / รางวัล

ผู้รับผิดชอบ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

เด็กชายเอกปัญญา   กุนะ

เด็กชายสรัล   ชุ่มสวัสดิ์

เด็กชายอภิเดช   ยอดนา

เด็กชายนราวิทย์   วงสอน

เด็กชายภูมินทร์   เกษบรรจง

เด็กชายสิทธิชัย   สุขจั่น

เด็กชายสุพิพัฒพงศ์   ฤทธิ์จรูญ

เด็กชายจุฑาภัทร   บู่น้ามา

เด็กชายพชร   ใจน้อย

เด็กชายภูริพัต   คำวรรณ

เด็กชายธรรมเดช   มั่งมีมหาศาล

เด็กชายปฏิพัทธ์   พรมใจ

เด็กชายสิทธิชัย   สุขจั่น

เด็กชายนราวิทย์   วงสอน

 

ชนะเลิศ

ชนะเลิศ

ชนะเลิศ

ชนะเลิศ

ชนะเลิศ

ชนะเลิศ

ชนะเลิศ

ชนะเลิศ

ชนะเลิศ

ชนะเลิศ

ชนะเลิศ

ชนะเลิศ

เข้าร่วมการแข่งขัน

เข้าร่วมการแข่งขัน

 

 

นายถาวร   ทิพย์มนตรี

นายปรเมศร์   มิ่งประเสริฐ

 

 

 

 

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29

รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ  ประจำปีการศึกษา 2554  “กำแพงเพชรเกมส์”

ระหว่างวันที่ 15 – 25 พฤศจิกายน  2554  ณ จังหวัดกำแพงเพชร

 

ที่

 

ชื่อ – สกุล

 

ผลการแข่งขัน / รางวัล

ผู้รับผิดชอบ

 

1

 

 

 

 

2

 

วิ่งผลัด 5x80 เมตร รุ่นอายุ 12 ปี ชาย

เด็กชายอนุสิกข์   ปิดตาโส

เด็กชายณรงค์

เด็กชายชัฏดนัย   หมี้เสน

 

วิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นอายุ 12 ปี ชาย

เด็กชายอนุสิกข์   ปิดตาโส

เด็กชายณรงค์

เด็กชายชัฏดนัย   หมี้เสน

 

 

 

รองชนะเลิศอันดับ 1

 

 

 

 

รองชนะเลิศอันดับ 2

 

 

 

นายถาวร   ทิพย์มนตรี

 

 

 

 

นายถาวร   ทิพย์มนตรี

 

 

 

 

การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ  ประจำปีการศึกษา 2554

จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย

ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม  2554  ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์  กรุงเทพมหานคร

 

ที่

 

ชื่อ – สกุล

 

ผลการแข่งขัน / รางวัล

ผู้รับผิดชอบ

 

1

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา

เด็กหญิงรุธิรา   ปู่ลมดี

 

 

 

 

เหรียญทองแดง / เกียรติบัตร

 

 

 

 

 

 

 

 

นางลติกา   ปาละสอน

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล  กิจกรรมการแข่งขันวิชาการ

ผลการแข่งขันทางวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ประจำปี 2554

วันอาทิตย์ที่ 29  มกราคม  2554

ณ โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์

 

ที่

 

ชื่อ – สกุล

 

ผลการแข่งขัน / รางวัล

ผู้รับผิดชอบ

 

1

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์

ระดับประถมศึกษา

เด็กชายนำพล   ชุ่มสวัสดิ์

 

กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์

ระดับประถมศึกษา

เด็กชายณภัทร   อ่อนลออ

เด็กชายปัญญาเดช   มั่งมีมหาศาล

 

กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายจักรกฤษณ์   จันทาพร

นายสรวิชญ์   แหงมพรม

 

 

 

 

เหรียญเงิน/ เกียรติบัตร

 

 

 

เหรียญทอง/ เกียรติบัตร

เหรียญเงิน/ เกียรติบัตร

 

 

 

เหรียญทองแดง/ เกียรติบัตร

เหรียญทองแดง/ เกียรติบัตร

 

 

 

 

 

นางดวงสุดา   โพธิ์ยอด

 

 

 

นายพินิจ   ชาติสุทธิ์

 

 

 

 

น.ส.กนก   ทากัมมา

 

ผลการคัดเลือกคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 7

ประจำปีการศึกษา 2554  วันที่ 16 - 17  กุมภาพันธ์  2555

ณ โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร)  จังหวัดพิษณุโลก

 

ที่

 

ชื่อ – สกุล

 

ผลการแข่งขัน / รางวัล

ผู้รับผิดชอบ

 

1

 

 

 

2

 

 

     

 

กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เด็กหญิงกัญญณัฐ   นุชารัมย์

 

กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เด็กชายกรณ์อมล   ภัสสร

 

 

 

โล่รางวัลคะแนนสูงสุด

เหรียญเงิน/เกียรติบัตร

 

 

 

โล่รางวัลคะแนนสูงสุด

เหรียญทองแดง/เกียรติบัตร

 

 

 

 

 

 

น.ส.กาญจนา   คุ้มครอง

 

 

 

 

น.ส.ภัทราภรณ์

วัฒนฤกษ์ปรีชา

 

 

 

 

 

 

ผลการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์

ครั้งที่ 6  ประจำปีการศึกษา  2554

ณ โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี

 

ที่

 

ชื่อ – สกุล

 

ผลการแข่งขัน / รางวัล

ผู้รับผิดชอบ

 

1

 

 

2

 

 

3

 

     

 

เด็กหญิงปริญญาพร   แย้มสาย  (ป.6)

 

 

เด็กหญิงเปรมฤทัย   ใจชมพู  (ม.1)

 

 

นางสาวสิริกาญจนา   ทุมมูล  (ม.3)

 

คะแนนสูงสุดลำดับที่ 1 / เกียรติบัตร

 

คะแนนสูงสุดลำดับที่ 1 / เกียรติบัตร

 

คะแนนสูงสุดลำดับที่ 1 / เกียรติบัตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๕๓
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี

ที่ รายการแข่งขัน นักเรียน ครูผู้รับผิดชอบ รางวัล
 การจัดมหกรรมจัดการศึกษาท้องถิ่น  ครั้งที่ ๘
รอบคัดเลือก  ณ โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
 
การแข่งขันวาดภาพระบายสี  ระดับปฐมวัย เด็กชายกิตตินันท์  จามกลาง
เด็กหญิงอุษา  โวหาร
นางสาวพิชญา  ใจวังโลก ชนะเลิศ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี  ระดับ ช่วงชั้นที่ ๑ เด็กชายเอกนัฐ  สุยะตุ่น
เด็กหญิงสุธิดา  เต็มยา
นายสมิธ  วันดี ชนะเลิศ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี  ระดับ ช่วงชั้นที่ ๒ เด็กหญิงชุลีพร  เอกกิตติเนตร
เด็กหญิงศิริญญา  ท้าวตื้อ
นายวัชระ สุรเดช ชนะเลิศ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี  ระดับ ช่วงชั้นที่ ๓ เด็กหญิงศริญญา  อินต๊ะ
เด็กชายทิวา  ตรีรัตนวารีสิน
นายวัชระ สุรเดช ชนะเลิศ
การแข่งขันประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้
ระดับช่วงชั้นที่  ๒
เด็กชายวชิรวิทย์  วรรณฤทธิ์
เด็กชายอภิสิทธิ์  นามแสง
เด็กชายนำพล  ชุ่มสวัสดิ์
นางวาสนา  ปุญญพันธ์ ชนะเลิศ
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
ระดับช่วงชั้นที่ ๒
เด็กหญิงพรรณปพร  วงษ์มาต นางวิภารัตน์  เนตรแก้ว
นางมัทนา  ตานะพันธ์
ชนะเลิศ
การแข่งโครงงานวิทยาศาสตร์  
ระดับช่วงชั้น ที่ ๓
เด็กหญิงณัฐภัทร  นอแก้ว
เด็กหญิงสกุลรัตน์  บุญจริง
เด็กหญิงจิราภรณ์  สุภเสน
นายสุรชาติ  โพธิ์ยอด ชนะเลิศ
การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์
ระดับช่วงชั้นที่ ๓
เด็กชายปฏิภาณ  อินเอี่ยม
เด็กหญิงจุฑารัตน์  พิมพ์ครู
เด็กหญิงทิพวรรณ  ภูเวียง
นางสาวกนก  ทากัมมา
นางวันวิสาข์  จักพรรดิ์
ชนะเลิศ
งานมหกรรมจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคเหนือ
ครั้งที่ ๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๓  ณ  เทศบาลเมืองตาก
 
การแข่งขันวาดภาพระบายสี  ระดับปฐมวัย เด็กชายกิตตินันท์  จามกลาง
เด็กหญิงอุษา  โวหาร
นางสาวพิชญา  ใจวังโลก ได้รับรางวัล
เหรียญทอง
๑๐ การแข่งขันวาดภาพระบายสี  ระดับ ช่วงชั้นที่ ๑ เด็กชายเอกนัฐ  สุยะตุ่น
เด็กหญิงสุธิดา  เต็มยา
นายสมิธ  วันดี ได้รับรางวัล
เหรียญทอง
๑๑ การแข่งขันวาดภาพระบายสี  ระดับ ช่วงชั้นที่ ๒ เด็กหญิงชุลีพร  เอกกิตติเนตร
เด็กหญิงศิริญญา  ท้าวตื้อ
นายวัชระ สุรเดช ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน
๑๒ การแข่งขันวาดภาพระบายสี  ระดับ ช่วงชั้นที่ ๓ เด็กหญิงศริญญา  อินต๊ะ
เด็กชายทิวา  ตรีรัตนวารีสิน
นายวัชระ สุรเดช ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน
๑๓ การแข่งขันประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้
ระดับช่วงชั้นที่  ๒
เด็กชายวชิรวิทย์  วรรณฤทธิ์
เด็กชายอภิสิทธิ์  นามแสง
เด็กชายนำพล  ชุ่มสวัสดิ์
นางวาสนา  ปุญญพันธ์ ได้รับรางวัล
เหรียญทอง
๑๔ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
ระดับช่วงชั้นที่ ๒
เด็กหญิงพรรณปพร  วงษ์มาต นางวิภารัตน์  เนตรแก้ว
นางมัทนา  ตานะพันธ์
ได้รับรางวัล
เหรียญทอง
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาค
๑๕ การแข่งโครงงานวิทยาศาสตร์  
ระดับช่วงชั้น ที่ ๓
เด็กหญิงณัฐภัทร  นอแก้ว
เด็กหญิงสกุลรัตน์  บุญจริง
เด็กหญิงจิราภรณ์  สุภเสน
นายสุรชาติ  โพธิ์ยอด ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาค
๑๖ การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์
ระดับช่วงชั้นที่ ๓
เด็กชายปฏิภาณ  อินเอี่ยม
เด็กหญิงจุฑารัตน์  พิมพ์ครู
เด็กหญิงทิพวรรณ  ภูเวียง
นางสาวกนก  ทากัมมา
นางวันวิสาข์  จักพรรดิ์
ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาค
๑๗ การประกวดแข่งขันคัดลายมืองามตาม
แบบไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
เด็กหญิงไขขวัญ  เอื้องอ้าย นางประนอม  เกตุน้อย ชนะเลิศ/
เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท
เด็กชายธีระพันธ์  ยะวะ นางอัญชลี  ใจยอด ชนะเลิศ/
เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท
เด็กหญิงอรกัญญา  พิมมะศาล นางอัญชลี  ใจยอด รองชนะเลิศอันดับ ๒/
เงินรางวัล ๓๐๐ บาท
๑๘ การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ
(English  Quiz  Show)
เด็กชายปฏิภาณ  อินเอี่ยม
นายทิวา  ตรีรัตนวารีสิน
นางสาวรสริน  เต็มปลื้ม
นางรริญกาญจน์ แย้มจันทร์ฉาย
นางอุไรวรรณ  ใหมสกุล
นางวิภารัตน์  เนตรแก้ว
รองชนะเลิศอันดับ ๒/
เงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท
๑๙ การประกวดละครหุ่นมือ โครงการฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง  เด็กหญิงรุธิรา  ปู่ลมดี
เด็กหญิงบงกชพร  ฉายชัยภูมิ
เด็กหญิงภัทราวดี  แตงทอง
เด็กหญิงบุษกร  พีระพงษ์
เด็กหญิงอาทิตยา  เกิดดี
เด็กหญิงอชิรญา  วุฒิดำรงธรรม
นางวัชชุรี อุดมนิวิ
นางชลาลัย  สำลี
รองชนะเลิศอันดับ 1
เงินรางวัล 700 บาท
๒๐ การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะชำระกิเลส เด็กหญิงวชิรญาณ์  วรรณฤทธิ์
เด็กหญิงบุษกร  พัระพงษ์
นางลติกา  ปาละสอน
นายรณภพ  กัณฑ์นิล
รางวัลชมเชย
งานมหกรรมจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 8         ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี  
๒๑ การแข่งโครงงานวิทยาศาสตร์  
ระดับช่วงชั้น ที่ ๓
เด็กหญิงณัฐภัทร  นอแก้ว
เด็กหญิงสกุลรัตน์  บุญจริง
เด็กหญิงจิราภรณ์  สุภเสน
นายสุรชาติ  โพธิ์ยอด ได้รับรางวัล
ชมเชย
๒๒ การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์
ระดับช่วงชั้นที่ ๓
เด็กชายปฏิภาณ  อินเอี่ยม
เด็กหญิงจุฑารัตน์  พิมพ์ครู
เด็กหญิงทิพวรรณ  ภูเวียง
นางสาวกนก  ทากัมมา
นางวันวิสาข์  จักพรรดิ์
ได้รับรางวัล
ชมเชย
ผลการคัดเลือกคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2553 (รอบคัดเลือก)      
๒๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
เด็กชายณภัทร  อ่อนละออ นางสาวดวงมณี เชษฐตระกูล ชนะเลิศ
๒๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
เด็กหญิงอารียา  กาวิใจ นางลติกา  ปาละสอน ชนะเลิศ
๒๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เด็กชายปฏิภาณ ไชยกันทานุสรณ์ นางจันทร์มารศรี  เทพอาวุธ
นางฐิติพร  พรมวิชัย
ชนะเลิศ
๒๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เด็กหญิงไพจิตร  มณีจันสุข นายรณภพ  กัณฑ์นิล
นายอภิรักษ์  ภูชัย
ชนะเลิศ
๒๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เด็กชายสมยศ  โยสาละวิน นางอุไรวรรณ  ใหมสกุล
นางสาวรสริน  เต็มปลื้ม
ชนะเลิศ
การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2553       
๒๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
เด็กชายณภัทร  อ่อนละออ นางสาวดวงมณี เชษฐตระกูล เหรียญทอง/
ใบประกาศนียบัตร
๒๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เด็กชายสมยศ  โยสาละวิน นางอุไรวรรณ  ใหมสกุล
นางสาวรสริน  เต็มปลื้ม
เหรียญทองแดง/
ใบประกาศนียบัตร
การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น
ประจำปีการศึกษา 2553 (รอบคัดเลือก)
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์
 
๓๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑    
เด็กหญิงพัทราวดี  แตงทอง นางฐิติพร  พรมวิชัย ชนะเลิศ
๓๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
เด็กหญิงรุธิรา  ปู่ลมดี นายรณภพ  กัณฑ์นิล ชนะเลิศ
๓๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔    เด็กหญิงญาณิศา  ธัญการกรกุล นางสาวกาญจนา  คุ้มครอง ชนะเลิศ
๓๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔    
เด็กชายสัมพันธ์ อินเอี่ยม นายอภิรักษ์  ภูชัย ชนะเลิศ
๓๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  
เด็กชายจิรัฎฐ์  สกุลทหาร นางอัมพร  ทิพย์มนตรี ชนะเลิศ
การประกวดเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยและวัฒนธรรมความปลอดภัย
ระดับจังหวัด
 
๓๕ การวาดภาพเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย เด็กหญิงชุลีพร  เอกกิติเนตร
นายวัชระ  สุรเดช ดีเด่น
เด็กหญิงชวัลรัตน์  รัตนะวัน สร้างสรรค์
เด็กหญิงณิชการต์  ชัยศรี ชมเชย
 การจัดมหกรรมจัดการศึกษาท้องถิ่น  ครั้งที่ ๙
รอบคัดเลือก  ณ โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
     
๓๖ วาดภาพระบายสี  ช่วงชั้นที่  ๓ เด็กชายสรวิชญ์  แหงมพรม
เด็กหญิงธิดารัตน์  คำแก้ว
นายวัชระ  สุรเดช ชนะเลิศ
เป็นตัวแทนระดับเทศบาล
๓๗ การกล่าวสุนทรพจน์อังกฤษ  ช่วงชั้นที่  ๒ เด็กหญิงพรรณปพร  วงษ์มาต นางวิภารัตน์  เนตรแก้ว ชนะเลิศ
เป็นตัวแทนระดับเทศบาล
๓๘ การประกวดโครงงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ช่วงชั้นที่  ๒  (สิ่งประดิษฐ์) เด็กหญิงจนัญญา  สกุลทหาร
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เจริญรูป
เด็กหญิงนิศาชล  กุลมาลา
นางสาวดวงมณี เชษฐตระกูล
นางอัมพร  ทิพย์มนตรี
ชนะเลิศ
เป็นตัวแทนระดับเทศบาล
๓๙ การประกวดโครงงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ช่วงชั้นที่  ๓  (สิ่งประดิษฐ์) เด็กชายณัฐวัติ  แก้วโชน
เด็กหญิงมานิษา  ศรีเอี่ยม
เด็กหญิงอรวรรณ  ลือใจ
นายสุรชาติ  โพธิ์ยอด ชนะเลิศ
เป็นตัวแทนระดับเทศบาล
๔๐ การประกวดโครงงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ช่วงชั้นที่  ๓
เด็กหญิงเนตรนภา  ยะเขียว
เด็กชายจักรกฤษณ์  จันทาพร
เด็กชายปฏิภาณ  ไชยกันทานุสรณ์
นางสาวกนก  ทากัมมา ชนะเลิศ
เป็นตัวแทนระดับเทศบาล
๔๑ การประกวดโครงงานกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ 
ช่วงชั้นที่  ๒
เด็กหญิงปาลิตา  โยอิน
เด็กชายศรชัย  มนัญชาญชัย
เด็กชายนำพล  ชุ่มสวัสดิ์
นางรริญกาญจน์   แย้มจันทร์ฉาย ชนะเลิศ
เป็นตัวแทนระดับเทศบาล
๔๒ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
Homepage ช่วงชั้นที่ ๓
เด็กชายธนวันต์   นภาปทุม นายสมเจตน์  อยู่ศรี ชนะเลิศ
เป็นตัวแทนระดับเทศบาล
การจัดมหกรรมจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคเหนือ  ครั้งที่ ๙ จ.เชียงราย
     
๔๓ วาดภาพระบายสี  ช่วงชั้นที่  ๓ เด็กชายสรวิชญ์  แหงมพรม
เด็กหญิงธิดารัตน์  คำแก้ว
นายวัชระ  สุรเดช ได้รับรางวัล
เหรียญทองแดง
๔๔ การกล่าวสุนทรพจน์อังกฤษ  ช่วงชั้นที่  ๒ เด็กหญิงพรรณปพร  วงษ์มาต นางวิภารัตน์  เนตรแก้ว ได้รับรางวัล
เหรียญทอง
อันดับ  ๑
๔๕ การประกวดโครงงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ช่วงชั้นที่  ๒  (สิ่งประดิษฐ์) เด็กหญิงจนัญญา  สกุลทหาร
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เจริญรูป
เด็กหญิงนิศาชล  กุลมาลา
นางสาวดวงมณี เชษฐตระกูล
นางอัมพร  ทิพย์มนตรี
ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน
๔๖ การประกวดโครงงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ช่วงชั้นที่  ๓  (สิ่งประดิษฐ์) เด็กชายณัฐวัติ  แก้วโชน
เด็กหญิงมานิษา  ศรีเอี่ยม
เด็กหญิงอรวรรณ  ลือใจ
นายสุรชาติ  โพธิ์ยอด ได้รับรางวัล
เหรียญทอง
อันดับ  ๒
๔๗ การประกวดโครงงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ช่วงชั้นที่  ๓
เด็กหญิงเนตรนภา  ยะเขียว
เด็กชายจักรกฤษณ์  จันทาพร
เด็กชายปฏิภาณ  ไชยกันทานุสรณ์
นางสาวกนก  ทากัมมา ได้รับรางวัล
เหรียญทอง
อันดับ  ๑
๔๘ การประกวดโครงงานกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ 
ช่วงชั้นที่  ๒
เด็กหญิงปาลิตา  โยอิน
เด็กชายศรชัย  มนัญชาญชัย
เด็กชายนำพล  ชุ่มสวัสดิ์
นางรริญกาญจน์   แย้มจันทร์ฉาย ได้รับรางวัล
เหรียญทอง
๔๙ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
Homepage ช่วงชั้นที่ ๓
เด็กชายธนวันต์   นภาปทุม นายสมเจตน์  อยู่ศรี ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน
การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น
กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 7
ประจำปีการศึกษา 2553
ณ เมเทนพาร์ค รีสอร์ท อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
 
๕๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑    
เด็กหญิงพัทราวดี  แตงทอง นางฐิติพร  พรมวิชัย ได้รับโล่เกียรติยศ
คะแนนสูงสุด
๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
เด็กหญิงรุธิรา  ปู่ลมดี นายรณภพ  กัณฑ์นิล ได้รับรางวัลเหรียญทอง
๕๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔    เด็กหญิงญาณิศา  ธัญการกรกุล นางสาวกาญจนา  คุ้มครอง ได้รับรางวัลเหรียญทอง
๕๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔    
เด็กชายสัมพันธ์ อินเอี่ยม นายอภิรักษ์  ภูชัย ได้รับรางวัลเหรียญทอง
๕๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  
เด็กชายจิรัฎฐ์  สกุลทหาร นางอัมพร  ทิพย์มนตรี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

 

 

ผลงานนักเรียน  ปีการศึกษา 2552
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
ที่ รายการแข่งขัน หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ รางวัล
1 การแข่งขันการประกวดคำขวัญ                      ระดับประถมศึกษา
ในงานวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตาก เขต 2
นางฐิติพร  พรมวิชัย
เด็กชายภูมิธยา  อาษา
รองชนะเลิศ
อันดับ 1
2 การแข่งขันการประกวดวาดภาพ                    ระดับประถมศึกษา
ในงานวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตาก เขต 2
นายวัชระ  สุรเดช
เด็กชายวีรวัฒน์  บุญราษี
เด็กหญิงธิดารัตน์ คำแก้ว
รองชนะเลิศ
อันดับ 1
3 การแข่งขันการประกวดวาดภาพ                    ระดับมัธยมศึกษา
ในงานวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตาก เขต 2
นายวัชระ  สุรเดช
เด็กชายสรวิชญ์  แหงมพรม
รองชนะเลิศ
อันดับ 1
4 การแข่งขันการประกวดคำขวัญ                      ระดับมัธยมศึกษา
ในงานวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตาก เขต 2
นางบุญญารัตน์  คงปาน
นายศักดิ์ดา  ปะละเขียว
รองชนะเลิศ
อันดับ 1
5 การแข่งขันการประกวดคำขวัญ                      ระดับมัธยมศึกษา
ในงานวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตาก เขต 2
นางจันทร์มารศรี  เทพอาวุธ
เด็กหญิงณัฐธิดา  ปันสาน
รองชนะเลิศ
อันดับ 2
6 การแข่งขันคัดลายมืองามตามแบบไทย กองการศึกษา
เทศบาลเมืองแม่สอด
นางสาวกาญจนา  คุ้มครอง
เด็กหญิงอมรรัตน์  กันทิละ
ชนะเลิศ
เด็กหญิงจนัญญา  สกุลทหาร รองชนะเลิศ
อันดับ 2
7 การประกวดเขียนเรียงความ
โครงการเทิดพระเกียรติเพื่อปลูกฝัง                ความจงรักภักดี
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตาก เขต 2
นางจันทร์มารศรี  เทพอาวุธ
นายศักดิ์ดา  ปะละเขียว
ชนะเลิศ
8 การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะชำระกิเลส กองการศึกษา
เทศบาลเมืองแม่สอด
นายบุญญาฤทธิ์  ต๊ะสุ
เด็กหญิงบุษกร  พีระพงษ์
เด็กหญิงบงกชพร  ฉายชัยภูมิ
เด็กหญิงวชิรญาณ์  วรรณฤทธิ์
ชนะเลิศ
นายสมิธ  วันดี
เด็กชายโชคทวี  เพ็ชรศรี
เด็กหญิงปวีณา  อินอุตร
เด็กหญิงสุพิชญา  เกิดสำอางค์
ชมเชย
9 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
นายสุรชาติ  โพธิ์ยอด
นางสาวชไมกาญจน์  แซ่เตีย
นางสาวร่งนภา  ก่ำเกี๋ยง
นางสาวสุพรรษา  สุขสมทรง
รองชนะเลิศ
อันดับ 2
10 การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองแม่สอด วิชาภาษาไทย
กองการศึกษา
เทศบาลเมืองแม่สอด
นางสุภาภรณ์  วงศ์สุนทร
เด็กหญิงเบญญา   ใจเถิน
ชนะเลิศ
11 การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองแม่สอด วิชาวิทยาศาสตร์
กองการศึกษา
เทศบาลเมืองแม่สอด
นางสาวดวงมณี  เชษฐตระกูล
เด็กหญิงพัชราภรณ์  มหาพันธ์
ชนะเลิศ
12 การแข่งขันคนเก่งท้องถิ่น  วิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 7 นางดวงสุดา  โพธิ์ยอด
นางวาสนา  ปุญญพันธ์
เด็กชายนำพล  ชุ่มสวัสดิ์
เหรียญทอง
13 การแข่งขันคนเก่งท้องถิ่น  วิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 7 นางอัมพร  ทิพย์มนตรี
เด็กชายณภัทร  อ่อนละออ
เหรียญทอง
14 การแข่งขันคนเก่งท้องถิ่น  วิชาภาษาไทย กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 7 นางจันทร์มารศรี  เทพอาวุธ
เด็กชายปฏิภาณ  ไชยกันทานุสรณ์
เหรียญทอง/
โล่คะแนนสูงสุด
15 การแข่งขันคนเก่งท้องถิ่น  วิชาสังคมศึกษา กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 7 นายรณภพ  กัณฑ์นิล
เด็กชายเทอดศักดิ์  สุขหร่อง
เหรียญทอง/
โล่คะแนนสูงสุด
16 ชนะเลิศการแข่งขัน MANEE  MATH  TEST เทศบาลเมืองแม่สอด เด็กหญิงจุฑารัตน์  พิมพ์ครู ชนะเลิศ
เด็กหญิงทิพวรรณ ภูเวียง ชมเชย
เด็กหญิงณัฐธิดา  ปันสาน ชมเชย
นายศักดิ์ดา  ปะละเขียว ชมเชย
นายพิศาล  ขัติครุฑ ชมเชย
17 การทดสอบความรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บริษัท  เสริมปัญญา จำกัด เด็กชายนำพล  ชุ่มสวัสดิ์
ระดับชั้น ป.4
วิชาคณิตศาสตร์
สอบได้
คะแนน
ยอดเยี่ยม
อันดับที่ 1
ของ จังหวัดตาก
เด็กหญิงจุฑารัตน์  พิมพ์ครู
ระดับชั้น ม.2
วิชาคณิตศาสตร์
เด็กชายณภัทร  อ่อนละออ
ระดับชั้น ป.4
วิชาวิทยาศาสตร์
เด็กหญิงพัชราภรณ์  มหาพันธ์
ระดับชั้น ป.5
วิชาวิทยาศาสตร์

 


ประเภทการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ผลการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประเภทการแข่งขันทักษะทางวิชาการผลการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น
ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เทศบาล    ประจำปีการศึกษา  2550

1. วิชาวิทยาศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
- เด็กชายกันตพงษ์         ไฉนงุ้น                  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
2. วิชาสังคมศึกษา   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
- เด็กชายเทอดศักดิ์         สุขหร่อง                ได้รับรางวัลชนะเลิศ
3. วิชาคณิตศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- เด็กหญิงปริยากร           นันทะใจ               ได้รับรางวัลชนะเลิศ
- เด็กหญิงไอลดา            นาละต๊ะ               ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
4. วิชาวิทยาศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
-นางสาวจันทร์เพ็ญ          บุญนะ                 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
5. วิชาภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- นางสาวเจนจิรา             สละเต็ม               ได้รับรางวัลชนะเลิศ
6. วิชาสังคมศึกษา   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- เด็กชายยงยุทธ              อุตะมะ                ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ผลการแข่งขันโครงการคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น  ระดับประเทศ   ปีการศึกษา  2550
 ณ  โรงแรมริเวอร์ไซด์   เขตบางพลัด   กรุงเทพมหานคร

1.วิชาภาษาไทย
นางสาวเจนจิรา         สละเต็ม         ได้ลำดับที่ 10 จากผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน  130  คน
2.วิชาคณิตศาสตร์
- นางสาวปริยากร     นันทะใจ        ได้ลำดับที่  8  จากผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  จำนวน 142 คน รางวัลชมเชย / เกียรติบัตร
3.วิชาสังคมศึกษา
- นายยงยุทธ            อุตะมะ          ได้ลำดับที่ 15 จากผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  จำนวน 132  คน รางวัลชมเชย / เกียรติบัตร

การแข่งขันประกวดมารยาทไทย  ประจำปี  2550
วันที่  6  สิงหาคม  2550  ณ  สำนักงานเทศบาลเมืองแม่สอด
ระดับชั้นอนุบาล 
             ได้รับรางวัลชนะเลิศ /เงินรางวัล  2,000 บาท
1. เด็กชายมินธาดา             สุยะตุ่น
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์          รอดสวัสดิ์
ระดับชั้นประถมศึกษา   ได้รับรางวัลชมเชย /เงินรางวัล 500  บาท
1. เด็กชายอนุวัฒน์             สารจุม
2. เด็กหญิงวรวลัญช์           กำเงิน
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 7  ปีการศึกษา  2550  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วันที่ 12 ธันวาคม  2550    ณ  อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
1. วิชาวิทยาศาสตร์
- เด็กหญิงบุษกร               พีระพงษ์            ได้รับรางวัลชนะเลิศ / เกียรติบัตร
- เด็กหญิงกัญญาณัฐ         อยู่ทอง              ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 / เกียรติบัตร
2. วิชาภาษาไทย
- เด็กหญิงภัทราวดี           แตงทอง          ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 / เกียรติบัตร
3. วิชาสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
- เด็กหญิงรุธิรา                ปู่ลมดี            ได้รับรางวัลชนะเลิศ / เกียรติบัตร
- เด็กหญิงกัลยาณี             อินเอี่ยม         ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 / เกียรติบัตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
1. วิชาภาษาไทย
- เด็กหญิงปัณณิกา           อินอุตร           ได้รับรางวัลชนะเลิศ / เกียรติบัตร
2. วิชาคณิตศาสตร์
- เด็กหญิงปาริชาติ           ปันสีคำ            ได้รับรางวัลชนะเลิศ / เกียรติบัตร
- เด็กหญิงวีรวรรณ                                    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 / เกียรติบัตร
3. วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- เด็กหญิงวรรณภา           กันทะวงค์          ได้รับรางวัลชนะเลิศ / เกียรติบัตร
- เด็กชายเป็นหนึ่ง            บุญตาปวน         ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 / เกียรติบัตร
ผลการแข่งขันโครงการคนเก่งนักเรียนเทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 7  ปีการศึกษา  2550
วันที่  15  กุมภาพันธ์  2550   ณ  เทศบาลเมืองแม่สอด

1. วิชาภาษาไทย   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
-  เด็กหญิงปัณณิกา       อินอุตร         ได้รับโล่รางวัลคะแนนสูงสุด / เหรียญทองอันดับ 1 /โล่รางวัล
1  เดียวในสังกัดเทศบาล
2. วิชาคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
- เด็กหญิงปาริชาติ        ปันสีคำ         ได้รางวัลชนะเลิศ / เกียรติบัตร
3. วิชาสังคมศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

- เด็กหญิงวรรณภา        กันทะวงค์      ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 / เกียรติบัตร
4. วิชาวิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
- เด็กหญิงบุษกร           พีระพงษ์        ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 / เกียรติบัตร
5. วิชาสังคมศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
- เด็กหญิงรุธิรา             ปู่ลมดี          ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 / เกียรติบัตร

จาก 5 รายการที่เป็นตัวแทน  ได้รับรางวัลทั้งหมด   เทศบาลเข้าร่วม  19  เทศบาล

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ระดับเทศบาล   ประจำปี 2551
วันที่   5  มิถุนายน  2551  ณ  อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์
1. การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย  ระดับประถมศึกษา
                - เด็กหญิงตระการตา          ชาญชนะกิจ         ได้รับรางวัลชนะเลิศ
2.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ประเภททีม)
                - เด็กหญิงปิยนาท               วงศ์บัณฑิต            ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
                - เด็กหญิงจุฑามาศ             หลวงพระบาง      ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
                - เด็กหญิงกัญญาณัฐ           อยู่ทอง                   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
3.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ระดับช่วงชั้นที่ 3 (ประเภททีม)
                - นายภานุพงษ์                    เลี้ยงนิ่ม                 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
                - นายนรเศรษฐ์                    ใหม่แดงเถิน         ได้รับรางวัลชนะเลิศ
                - นายณัฐพงษ์                      สุริยา                      ได้รับรางวัลชนะเลิศ
4.การประกวดโครงงานภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับช่วงชั้นที่ 3 (ประเภททีม)
                - นางสาวรัชนก                   สุใจ                         ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
                - เด็กชายศักดิ์ดา                  ปาละเขียว             ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
                - เด็กหญิงฐิติกานต์             นันทหาร               ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
5.การประกวดวาดภาพระบายสี   ระดับช่วงชั้นที่ 1 (ประเภททีม)
                - เด็กชายนำพล                    ชุ่มสวัสดิ์               ได้รับรางวัลชนะเลิศ
                - เด็กชายศรชัย                     มนัสชาญชัย         ได้รับรางวัลชนะเลิศ
                - เด็กชายณัฐพงศ์                                เนตรแสงสี           ได้รับรางวัลชนะเลิศ
6. การประกวดวาดภาพระบายสี  ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ประเภททีม)
                - เด็กชายสรวิชญ์                 แหงมพรม            ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
                - เด็กชายเดชา                      นาละต๊ะ                ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
                - เด็กหญิงนัฐฑริการ์          สุยะตุ่น                  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
7. การประกวดวาดภาพระบายสี  ระดับช่วงชั้นที่ 3 (ประเภททีม)
                - เด็กชายพิศาล                    ขัติครุฑ                  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
                - เด็กหญิงสุพรรษา             สุขสมทรง             ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
                - นายอธิพงษ์                       เสาร์สูงเนิน          ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

เข้าเป็นตัวแทนเทศบาลเข้าแข่งขัน จำนวน   7  รายการ  ชุมพลเป็นตัวแทน  3  รายการ

ประเภทการแข่งขันกรีฑา - กีฬา
ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ  ณ  จังหวัดพิจิตร
1. กีฬาฟุตซอล  รุ่นอายุไม่เกิน  12  ปี                     ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
2. กีฬาฟุตซอล  รุ่นอายุไม่เกิน  14  ปี                     ได้รับรางวัลเหรียญทอง
3. กีฬาฟุตซอล  รุ่นอายุไม่เกิน  16  ปี                     ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
4. กรีฑา   วิ่ง  60  เมตร หญิง  (รุ่นอายุ  12 ปี)         ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
5. กรีฑา   วิ่ง  80  เมตร หญิง  (รุ่นอายุ  12 ปี)         ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
6. กรีฑา   วิ่ง  5 X 80 เมตร หญิง  (รุ่นอายุ  12 ปี)    ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

อัพเดทข้อมูลโดย  ผอ.ไพเราะ กาญจนสิงห์  อ.สีแพ ตันมา 


:: Home  :: Downloads  ::  Your Account  ::  Forums

Themes Modify by www.pnpmaesod.com Best View 1024x768